Obchodné podmienky

Kinet s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 201
972 25 Diviaky nad Nitricou

 

  • IČO 36668940
  • DIČ 2022232377
  • IČ DPH SK2022232377, registrácia od 1.9.2006

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti Kinet s.r.o. pre poskytovanie Internetových a dátových služieb (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“) ustanovujú podmienky využívania a poskytovania Internetových a dátových služieb spoločnosti Kinet s.r.o. (ďalej len „podnik“) právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám – nepodnikateľom (ďalej len „účastník“), ktoré s podnikom uzavreli „Zmluvu o poskytovaní verejne dostupných služieb“ (ďalej len „Zmluva“). 1.2 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár. 1.3 Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej Zmluvy, alebo ktoré sa dozvedia v súvislosti s jej plnením a tieto nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. 1.4 Podnik poskytuje službu na základe splnenia oznamovacej povinnosti č. 9612301202 evidovanej Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Úrad“) a na území uvedenom v tejto licencii v závislosti od svojich technických možností. 1.5 Za podnik je na jeho zastupovanie, vrátane rokovania ohľadom obsahu Zmluvy a uzatvárania Zmluvy, voči účastníkom oprávnený zamestnanec, alebo iná osoba poverená zo strany podniku. Takouto osobou môže byť aj obchodný partner, s ktorým má podnik uzatvorenú zmluvu o nevýhradnom obchodnom zastúpení, v ktorej je určený rozsah a spôsob obchodného zastúpenia. 1.6 Vzťahy medzi podnikom a účastníkom sa riadia ustanoveniami Zmluvy vrátane jej príloh, týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, špecifikáciou služby uvedenou v Zmluve, platnou tarifou a sadzobníkom poplatkov („Cenníkom služieb“) podniku a príslušnými právnymi predpismi, a to predovšetkým zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „zákon o EK“).

Čl. 2 Vymedzenie základných pojmov

2.1 Špecifikácia služby je súčasťou Zmluvy. Určuje potrebné údaje o službe a jej technických parametroch (druh a miesto poskytovania služby, cenu služby). Podpisuje ju zodpovedná osoba účastníka a osoba poverená podnikom. 2.2 Priame pripojenie je pripojenie účastníka do siete podniku spôsobom zabezpečujúcim trvalé prepojenie lokality účastníka a siete podniku. Priame pripojenie môže byť zabezpečené prostriedkami podniku alebo subdodávateľov. 2.3 Aktivácia / deaktivácia je úkon podniku, ktorým podnik umožní/znemožní účastníkovi využívanie služby. 2.4 Dňom aktivácie služby podnikom sa účastníkovi začínajú účtovať pravidelné mesačné poplatky za využívanie služby. 2.5 Technické zariadenie podniku (v Zmluve označované aj ako „koncové zariadenie“) je zariadenie poskytnuté účastníkovi za účelom využívania jeho Internetových a dátových služieb. Poskytnutie a prevádzkovanie zariadenia upravuje čl. 7. 2.6 Splátkový kalendár obsahuje informácie o mesačných splátkach, termíne ich splatnosti a údaje potrebné pre bankový styk.

Čl. 3 Podmienky uzatvorenia Zmluvy

3.1 Účastník je povinný pred uzatvorením Zmluvy predložiť všetky dokumenty a poskytnúť všetky informácie požadované v Zmluve. Podnik v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhromažďuje a spracúva osobné údaje účastníka v rozsahu a spôsobom ako sú uvedené v Zmluve a v rozsahu, v akom boli podniku poskytnuté v súlade s § 110 ods. 2 zákona o EK. 3.2 Podnik nie je povinný uzatvoriť Zmluvu s účastníkom, pokiaľ: a) poskytovanie verejne dostupnej služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné alebo ak by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov b) účastník (resp. záujemca o poskytovanie služby) nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu preto, že je dlžníkom podniku alebo iného podniku poskytujúceho obdobné služby alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu alebo sa nachádza v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu v zmysle § 86 ods. 1 písm. c) bod 3. zákona o EK c) účastník (resp. záujemca o poskytovanie služby) nesúhlasí s podmienkami Zmluvy 3.3 Zmluva sa uzatvára v písomnej forme na formulári podniku, ak nie je dohodnuté v jednotlivom prípade inak. 3.4 Účastník sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať podnik o akýchkoľvek zmenách v údajoch, poskytnutých v čase uzatvorenia Zmluvy, a to najmä o zmene bydliska fyzickej osoby, sídla, právnej formy, obchodného mena alebo štatutárneho zástupcu právnickej osoby. 3.5 Zmluva či tieto Všeobecné zmluvné podmienky podniku môžu podliehať priebežným zmenám, ktoré budú vykonané zo strany podniku vždy písomne, pričom minimálne mesiac pred nadobudnutím účinnosti budú predmetné zmeny oznámené účastníkovi sms správou na jeho telefónne číslo uvedené v Zmluve, prípadne na e-mail účastníka uvedený v Zmluve a súčasne budú zverejnené na webovej stránke podniku. Podnik súčasne informuje účastníka o jeho právach vyplývajúcich z danej zmeny Zmluvy či Všeobecných zmluvných podmienok. 3.6 Podnik a účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti uvedeného v Zmluve vznikne podniku voči účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré podnik poskytol účastníkovi na základe Zmluvy. Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nasledujúceho vzorca: Zmluvná pokuta = 2€ (poskytnutá zľava) x počet mesiacov + počet chýbajúcich mesiacov x 5€. Pri účastníkoch, ktorí využili možnosť "výkup viazanosti" a mali na dohodnutý počet mesiacov spustenú službu bezodplatne v hodnote 0 € sa pri predčasnom ukončení zmluvného obdobia pripočítavajú mesiace z danej akcie v plnej výške podľa aktuálnych cien v cenníku. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok viazanosti, preto účastník zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty. 3.7 Za účelom skvalitnenia a zefektívnenia komunikácie a poskytovania zmluvného plnenia medzi podnikom a účastníkom poskytne účastník podniku na základe Zmluvy kontaktné telefónne číslo a/alebo kontaktný e-mail.

Čl. 4 Práva a povinnosti podniku

4.1 Podnik je povinný pred uzatvorením Zmluvy poskytnúť účastníkovi, ktorý je spotrebiteľom, predtým, ako bude takýto účastník viazaný Zmluvou, informácie o všetkých skutočnostiach, súvisiacich s poskytovanou službou, a to najmä rozsah služieb, tarifu a technické podmienky zriadenia služby, a to v rozsahu v zmysle § 84 ods. 3 zákona o EK. 4.2 Podnik vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečil účastníkovi nepretržité a plnohodnotné užívanie svojich služieb, pričom sám určí technické prostriedky na realizáciu tohto užívania za najlepších možných podmienok. 4.3 V prípade poruchy môže podnik na požiadanie užívateľa poskytnúť priebežnú informáciu o postupe odstraňovania poruchy. 4.4 Ak podnik uplatní opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, je povinný o tom účastníka informovať. Podnik neuplatní opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli negatívne vplývať na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov. 4.5 Podnik sa zaväzuje zriadiť a aktivovať služby v prospech účastníka podľa dohodnutých podmienok a vyplnenej špecifikácie služby v závislosti od svojich technických možností. Pokiaľ sú pre využívanie niektorej služby podniku nutné dodávky produktov a služieb tretích strán (priame prepojenie, zmena nastavenia zariadenia účastníka a pod.), aktivácia služby je podmienená realizáciou týchto dodávok. 4.6 V dôsledku požiadaviek súvisiacich s prevádzkou alebo organizáciou svojich služieb je podnik oprávnený zmeniť technický charakter poskytovanej služby, pokiaľ tým nebude ovplyvnená funkčnosť služby pri jej užívaní užívateľom. Pokiaľ má táto zmena vplyv na Zmluvu alebo jej prílohy, vzťahujú sa na takúto zmenu ustanovenie bodu 3.5 týchto Všeobecných zmluvných podmienok. 4.7 Podnik zverejňuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov účastníka, vrátane účelu spracúvania osobných údajov, práv účastníka, ako aj kontaktných údajov zodpovednej osoby, na svojom webovom sídle, pričom tieto sú dostupne na webovom odkaze: https://www.kinet.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 4.8 Podnik nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prenášaných údajov účastníka ani za škodu, ktorú môže tento obsah spôsobiť. Podnik neznáša zodpovednosť za služby podniku sprístupnené tretími stranami ani za škodu, ktorú môžu tieto spôsobiť alebo ktorú spôsobili. 4.9 Podnik je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách účastníka, ktoré sa dozvedel pri plnení Zmluvy a je povinný dbať o to, aby túto povinnosť dodržiavali aj všetky osoby na jeho strane. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady všeobecne známych informácií alebo informácií oznámených podniku treťou osobou a na prípady, keď môže byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov podniku uložená príslušným orgánom povinnosť takéto údaje poskytnúť tretej osobe, alebo štátnemu orgánu. 4.10 V prípade, ak bude účastník súčasne so službou pripojenia k internetu využívať inú službu pripojenia, ktorú poskytuje podnik a ktorá je optimalizovaná pre špecifický obsah, aplikácie alebo služby, táto iná služba nesmie v praxi vplývať na službu pripojenia k internetu poskytovanú účastníkovi a ovplyvňovať jej kvalitu a parametre, ak nie je dohodnuté inak. 4.11 Podnik je povinný poskytovať službu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len „Nariadenie“) s cieľom zabezpečiť účastníkovi prístup k otvorenému internetu. 4 4.12 Podnik je povinný pri uzatvorení Zmluvy získavať údaje účastníka a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa § 110 ods. 2 písm. a) zákona o EK. 4.13 Podnik je povinný a) uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie verejne dostupnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 86 ods. 1 písm. c) zákona o EK, b) pri uzatvorení Zmluvy získavať údaje účastníka vrátane účastníka používajúceho predplatené služby podniku spôsobom podľa § 86 ods. 1 písm. e) zákona o EK a viesť evidenciu týchto údajov v rozsahu podľa § 110 ods. 2 písm. a) zákona o EK.

Čl. 5 Práva a povinnosti účastníka

5.1 Účastník sa zaväzuje, že služby podniku bude používať v súlade so Zmluvou, týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 5.2 Účastník má možnosť zmeny poskytovanej služby, avšak vždy len k prvému dňu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu služby podaná. 5.3 Účastník zodpovedá podniku za plnenie svojich zmluvných povinností a zaväzuje sa nepreviesť žiadne práva a povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy, alebo jej príloh vrátane týchto Všeobecných zmluvných podmienok na tretiu osobu inak, ako postupom uvedeným v čl. 9.2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok, a to vrátane odplatného alebo bezodplatného prenechania užívanie služieb podniku tretej osobe. 5.4 Účastník sa zaväzuje, že podnikom dodané alebo prenajaté technické zariadenia nebudú bez písomného súhlasu podniku kamkoľvek premiestňované. Účastník zabezpečí, aby sa s týmito zariadeniami nemanipulovalo, nemenili sa podnikom nastavené parametre a škodu spôsobenú na uvedených zariadeniach účastníkom alebo treťou osobou ako aj náklady spojené s obnovou prevádzkového stavu, uhradí účastník podniku v plnom rozsahu. 5.5 Účastník nesmie využívať zariadenia dodané podnikom alebo akékoľvek iné zariadenia za účelom poskytovania týchto služieb tretím osobám (tzv. zdieľanie internetového pripojenia). V prípade porušenia tohto ustanovenia aj napriek písomnej výzve zo strany podniku má podnik právo odstúpiť od Zmluvy a udeliť účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 450 €, ktorú je účastník povinný bezodkladne uhradiť. 5.6 Účastník sa zaväzuje vykonať také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie prístupu k službe neoprávnenou osobou. Za dôsledky zneužitia zodpovedá účastník. 5.7 Účastník sa zaväzuje, že bude znášať všetky výdavky a akékoľvek platby uhradené podnikom (náhrada škody tretím stranám náklady na opravu atď.), ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností účastníka vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy. 5.8 Účastník sa zaväzuje, že počas búrky odpojí prívodný metalický kábel internetu zo svojho zariadenia, t.j. sieťovej karty, routra a odpojí zariadenia z elektrickej siete. 5.9 Účastník sa zaväzuje sledovať funkčnosť služby a oznámiť každý prípad chybného poskytovania služby podniku. 5.10. Účastník má právo požiadať podnik o dočasné prerušenie poskytovania Služby maximálne však na 6 mesiacov v jednom kalendárnom roku. V prípade, že účastník požiada o prerušenie poskytovania Služby počas trvania doby viazanosti Zmluvy, doba viazanosti Zmluvy sa mu predĺži o dobu prerušenia poskytovania Služby. 5.11 Účastník má právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil. 5.12 Účastník, má právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady, ak mu podnik neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie podľa zákona o EK; účastník má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku reklamácie podľa § 91 zákona o EK. 5 5.13 Ak má účastník právo odstúpiť od Zmluvy, pred ukončením doby, na ktorú bola Zmluva uzavretá, má podnik právo žiadať od účastníka iba kompenzáciu za koncové zariadenie poskytnuté za zvýhodnených podmienok, na základe Zmluvy a inej s ňou súvisiacej zmluvy uzavretej spolu so Zmluvou (ďalej len „závislá zmluva“), ak sa účastník rozhodne si predmetné koncové zariadenie ponechať. Akákoľvek kompenzácia podľa predchádzajúcej vety nepresiahne pomernú časť hodnoty tohto zariadenia dohodnutej v čase uzavretia závislej zmluvy alebo zostávajúcu časť poplatku za službu poskytovanú podľa Zmluvy, ktorú by mal účastník uhradiť do uplynutia doby, na ktorú bola Zmluva uzavretá, alebo doby viazanosti, podľa toho, ktorá suma je nižšia. Podnik je povinný najneskôr pri uhradení kompenzácie za zariadenie podľa tohto ustanovenia bezplatne zrušiť akúkoľvek podmienku, ktorá sa týka používania koncového zariadenia v sieťach iných podnikov. 5.14 Účastník je povinný: a) používať verejne službu v súlade so Zmluvou (vrátane jej príloh) a zákonom o EK, b) platiť za poskytnutú službu podľa Zmluvy, a ak to povaha služby umožňuje, až na základe predloženej faktúry, c) používať iba zariadenia spĺňajúce požiadavky podľa osobitných predpisov, d) v prípade, ak žiada priznanie práv pre mikropodniky, malé podniky alebo neziskové organizácie, predložiť podniku čestné vyhlásenie o splnení podmienok pre priznanie statusu mikropodniku, malého podniku alebo neziskovej organizácie, a to pri uzavretí Zmluvy alebo počas jej trvania a predložiť doklady vyžiadané podnikom v súlade s § 86 ods. 1 písm. f) zákona o EK; to platí aj pre záujemcu o uzavretie Zmluvy.

Čl. 6 Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za poskytované služby je dohodnutá v súlade so zák. 18/1996 Zb. o cenách a odkazom na platnú tarifu uvedenú v Zmluve, vyplývajúcu z Cenníka služieb, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je dostupný na na webe podniku. Podnik je oprávnený túto tarifu zmeniť, pričom každú zmenu tarify je povinný oznámiť účastníkovi v lehote aspoň jeden mesiac pred nadobudnutím platnosti a účinnosti zmien. Podnik súčasne informuje účastníka o jeho právach vyplývajúcich z danej zmeny Zmluvy či Všeobecných zmluvných podmienok. 6.2 Fakturačné obdobie je spravidla jeden kalendárny mesiac, ak nie je v Zmluve či jej prílohách dojednané iné obdobie. 6.3 Účastník uhrádza platbu za poskytované služby podniku v aktuálnom mesiaci za aktuálny mesiac. 6.4 Faktúra vystavená podnikom je splatná v lehote uvedenej na faktúre. 6.5 Účastník má právo kedykoľvek požiadať o zasielanie faktúr za poskytované služby v papierovej forme poštou a faktúry mu budú zasielané bezodplatne. 6.6 Pri mesačných platbách sa účastník riadi platobnými pokynmi, uvedenými v Zmluve, prípadne v jej prílohách. 6.7 Platba sa uskutoční prevodom na účet podniku, prípadne v odôvodnených prípadoch aj platbou poštovou poukážkou alebo platbou v hotovosti v sídle podniku alebo na pobočke podniku. 6.8 Účastník pri podpise zmluvy zaplatí inštalačný poplatok v hotovosti, alebo prevodom na účet podniku, pokiaľ mu povinnosť uhradiť inštalačný poplatok vyplýva zo Zmluvy alebo jej príloh. Pri platbe na účet bude služba spustená až po prijatí platby na účet podniku. 6.9 V prípade omeškania úhrady faktúry je podnik oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý započatý deň omeškania. 6 6.10 Podnik vystaví upomienku za nezaplatenú faktúru. Upomienka stanovuje dodatočnú lehotu na uhradenie mesačnej platby. Cenu za zaslanie upomienky stanovuje aktuálny Cenník služieb. 6.11 Pre služby s viazanosťou je poskytnutá zľava na mesačný, prípadne inštalačný poplatok, a to v súlade s platným Cenníkom služieb. V prípade ukončenia Zmluvy pred dohodnutou dobou viazanosti, je účastník povinný poskytnutú zľavu doplatiť, a to v súlade s Cenníkom služieb, čím nie je dotknutá povinnosť účastníka uhradiť zmluvnú pokutu v zmysle bodu 3.6. 6.12 Ak účastník podpíše Zmluvu počas platnej akcie, plynú mu všetky výhody spojené s platnou akciou. Pri podpise Zmluvy bude aktuálna akcia uvedená aj na Zmluve.

Čl. 7 Technické zariadenia podniku

7.1 Podnik v dohodnutých prípadoch (špecifikovaných v Zmluve) prenechá účastníkovi technické zariadenie, potrebné k využívaniu objednaných služieb do bezplatného dočasného užívania. Technickým zariadením, ponechaným na dočasné užívanie účastníkovi je technické zariadenie určené na uskutočnenie realizácie prepojenia (ďalej skrátene aj „Zariadenie“) medzi účastníkom a centrálou podniku. 7.2 Doba prenechania Zariadenia účastníkovi do bezplatného dočasného užívania je určená trvaním Zmluvy. 7.3 Podnik je povinný odovzdať zákazníkovi Zariadenie v stave spôsobilom na riadne užívanie a počas trvania doby užívania udržiavať Zariadenie v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie. Podnik zodpovedá za technickú spôsobilosť Zariadenia v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. 7.4 Účastník sa zaväzuje sprístupniť priestory pre inštaláciu Zariadenia zamestnancom podniku, resp. podnikom povereným osobám. 7.5 Účastník sa zaväzuje nezasahovať neoprávnene do Zariadenia a toto zamedziť aj tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti. 7.6 Účastník je povinný bezodkladne nahlásiť podniku všetky poruchy Zariadenia, spojenia, príp. nedostatky a nejasnosti pri používaní Zariadenia, poškodenie, stratu, zničenie, alebo odcudzenie Zariadenia ihneď telefonicky a okamžite od tohto oznámenia ich písomne potvrdiť kontaktnej osobe podniku. 7.7 Účastník je povinný uhradiť cenu Zariadenia v prípade poškodenia Zariadenia a to aj z nedbanlivosti, pri odcudzení Zariadenia, alebo nevrátení Zariadenia podniku do 15 dní od ukončenia platnosti Zmluvy. Cena Zariadenia je vyčíslená v Cenníku služieb. 7.8 Počas užívania Zariadenia sa podnik zaväzuje zabezpečiť operatívny technický servis Zariadenia, pričom telefónne číslo na operatívny technický servis je dostupné na webovom sídle podniku. 7.9 V prípade poruchy Zariadenia je účastník povinný umožniť pracovníkom podniku, resp. podnikom povereným osobám prístup k Zariadeniu za účelom vykonania jeho opravy. V prípade, že účastník neumožní uvedeným subjektom prístup k Zariadeniu, považuje sa to za porušenie Zmluvy zo strany účastníka. 7.10 Účastník je povinný vyžiadať si písomné povolenie na pripojenie akéhokoľvek Zariadenia do siete podniku, napr. router, switch, a pod., ktoré si zabezpečí po inštalácií Zariadenia podnikom. 7.11 Poskytovanie dátových služieb je spojené s poskytovaním služby prístupu do siete internet.

Čl. 8 Reklamácie a reklamačný poriadok

8.1 Účastník je oprávnený uplatniť reklamáciu proti výške fakturovaných služieb alebo v prípade chybného poskytnutia služieb (ak bol prípad chybného poskytovania služieb nahlásený podniku). 8.2 Zodpovednosť podniku za škodu spôsobenú v dôsledku neposkytnutia, čiastočného neposkytnutia alebo chybného poskytnutia služby je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne neposkytnutú, alebo chybne poskytnutú službu, resp. pomerne znížiť cenu za služby za dané obdobie. Podnik nie je povinný nahradiť užívateľovi škodu prevyšujúcu výšku ceny služby za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú službu ak to nie je inak dojednané v Zmluve, resp., ak takáto povinnosť nevyplýva z príslušných právnych predpisov. 8.3 Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi Zariadením podniku za predpokladu, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním poškodeného (účastníka či inej osoby). 8.4 Podnik nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 8.5 Reklamáciu je účastník povinný podať písomne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, resp. vyskytnutia sa relevantnej udalosti, ktorej sa daná reklamácia týka, pričom uplatnenie reklamácie proti výške faktúry nezbavuje účastníka povinnosti uhradiť fakturovanú sumu za poskytovanie služieb v lehote jej splatnosti. Ak fakturovaná suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania Zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby. 8.6 Reklamácie budú vybavované v lehote zodpovedajúcej zložitosti a technickej, či administratívnej náročnosti uplatnenej reklamácie, pričom výsledok prešetrenia reklamácia účastníka bude zo strany podniku účastníkovi poskytnutý spôsobom, ktorý si zvolí účastník, inak na trvanlivom nosiči, a to v nasledovných lehotách: a) jednoduché prípady reklamácii, nevyžadujúce technické šetrenie - do 30 dní od doručenia reklamácie, b) zložitejšie prípady reklamácii, vyžadujúce technické šetrenie - do 60 dní od doručenia reklamácie, pričom účastník bude v prípade šetrenia reklamácie v predĺženej lehote podľa tohto písmena informovaný zo strany podniku, a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. 8.7 V prípade, že reklamácia proti výške faktúry alebo reklamácia poskytovaných služieb bude uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná vo fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná. 8.8 Náklady bezdôvodnej reklamácie je povinný znášať účastník. 8.9. V prípade, že účastník nesúhlasí s vybavením reklamácie, má právo ako účastník, ktorý je spotrebiteľ podľa osobitého predpisu, využiť alternatívne riešenie sporov podľa § 126 zákona o EK, a to prostredníctvom webovej platformy Úradu: https://www.teleoff.gov.sk/rieseniesporov/, spôsobom a v lehotách podľa zákona č. 391/2015 Z. z., a ako účastník, ktorý nie je spotrebiteľ podľa osobitého predpisu, využiť mimosúdne riešenie sporov podľa § 127 zákona o EK, pričom v takomto prípade predloží návrh predloží Úradu najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie, alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 91 zákona o EK. 8 8.10 Ak sa na základe reklamácie zistí vada na Zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejne dostupnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie verejne dostupnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejne dostupnej služby za celé obdobie využívania služby.

Čl. 9 Postup pri prevode práv a povinností zo Zmluvy

9.1 Podnik je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy alebo ich časť na tretiu stranu po písomnom upozornení účastníka, pričom podnik súčasne účastníka poučí o jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich z titulu prevodu práv a povinností, vrátane práva na odstúpenie od Zmluvy. 9.2 Účastník je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy na tretiu osobu výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu podniku. 9.3 K prevodu práv a povinností z účastníka na tretiu osobu môže dôjsť výlučne po uhradení všetkých splatných záväzkov účastníka voči podniku, ak sa podnik a účastník nedohodnú inak. 9.4 Ak je napriek písomnej výzve podniku účastník, nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči podniku, môže podnik postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu účastníka. Toto právo podnik nemôže uplatniť, ak účastník ešte pred postúpením pohľadávky uhradil podniku omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je podnik povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.

Čl. 10 Dočasné prerušenie poskytovania služieb

10.1 Podnik je oprávnený na nevyhnutne nutný čas prerušiť, resp. obmedziť poskytovanie služieb s predchádzajúcim upozornením účastníka, pokiaľ si to vyžadujú jeho technické, alebo prevádzkové dôvody, maximálne však 2 dni v mesiaci. Ak je to možné vopred ho na dočasné prerušenie upozorní. Túto povinnosť podnik nemá v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, resp. v prípade prerušenia v dôsledku vzniku okolností charakteru vyššej moci. 10.2 Podnik je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby z dôvodu: a) jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie, b) nezaplatenia splatnej sumy za službu v lehote upravenej v Zmluve, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy; dočasne prerušiť poskytovanie služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení a uplynutí primeranej lehoty určenej na zaplatenie, alebo c) podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany účastníka; dočasne prerušiť poskytovanie verejne dostupnej služby možno iba po predchádzajúcom náležitom upozornení. 10.3 V prípade prerušenia uvedeného v čl. 10.2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok budú výdavky spojené s opätovnou aktiváciou účtované účastníkovi podľa podmienok platnej tarify. 10.4 Účastník môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu požiadať o dočasné prerušenie poskytovania služieb. Výdavky spojené s prerušením je podnik oprávnený účtovať v zmysle platnej tarify. 10.5 Podnik je oprávnený na nevyhnutne nutný čas prerušiť, resp. obmedziť poskytovanie služieb bez predchádzajúceho upozornenia účastníka počas búrok. 9 10.6 Podnik je oprávnený na nevyhnutne nutný čas prerušiť, resp. obmedziť poskytovanie služieb bez predchádzajúceho upozornenia účastníka z technických príčin, maximálne však 2 dni v mesiaci. 10.7 Podnik je oprávnený aplikovať na služby prístupu do siete internet, s výnimkou služby Garant, pravidlá technológie fair user policy (FUP), ktorá zabezpečuje čo najlepšie pripojenie všetkých zákazníkov do siete internet.

Čl. 11. Doba platnosti zmluvy a jej ukončenie

11.1 Zmluva sa štandardne uzatvára na dobu neurčitú a jej platnosť môže byť zmluvnými stranami ukončená v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve a v čl. 11 týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Ak bola Zmluva uzatvorená na dobu určitú a účastník nepožiada pred uplynutím tejto doby o nové predĺženie na dobu určitú, bude Zmluva automaticky po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená, zmenená na zmluvu s dobou neurčitou (bez viazanosti), čím dôjde k automatickej zmene ceny za službu na cenu podľa aktuálneho Cenníka služieb, prislúchajúcej danej službe bez viazanosti. V prípade predĺženia doby platnosti Zmluvy podľa predchádzajúcej vety je účastník oprávnený kedykoľvek po takomto predĺžení doby platnosti trvania Zmluvy vypovedať Zmluvu bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady, okrem poplatkov za poskytovanie služby. Výpovedná lehota trvá jeden mesiac a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 11.2 Podnik je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak účastník: a) opakovane neoprávnene zasahuje do Zariadenia alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, b) nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti, c) pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí, d) opakovane používa verejne dostupnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania, e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy alebo ak podstatne poruší podmienky Zmluvy, pričom podstatným porušením podmienok Zmluvy je zneužitie služby spočívajúce v umožnení využívania služby v rozpore s jej určením alebo prekonanie alebo pokus o prekonanie prostriedkov slúžiacich na kontrolu prijímania služby oprávnenými subjektmi. 11.3 Účastník má právo pri zmene Zmluvy alebo týchto Všeobecných zmluvných podmienok zo strany podniku odstúpiť od Zmluvy do jedného mesiaca odo dňa oznámenia zmeny Zmluvy či Všeobecných zmluvných podmienok, bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady; to neplatí, ak ide o zmeny, ktoré: a) sú výhradne v prospech účastníka, b) sú výlučne administratívneho charakteru, c) nemajú negatívny vplyv na účastníka, alebo d) vyplývajú z osobitného predpisu. V prípade, ak účastník svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v lehote podľa predchádzajúcej vety neuplatní, stávajú sa zmeny Zmluvy či Všeobecných zmluvných podmienok v rámci zmluvného vzťahu medzi podnikom a účastníkom záväzné, a to dňom nadobudnutia ich účinnosti. 11.4 Účastník je oprávnený vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu. Písomná výpoveď musí byť doručená podniku. 10 11.5 Výpovedná doba je pre obe zmluvné strany rovnaká, trvá jeden mesiac a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 11.6 V prípade, že účastník využije akciovú ponuku, ktorá je poskytovaná s viazanosťou, je účastník povinný dodržiavať dobu viazanosti. V prípade, že sa účastník rozhodne ukončiť Zmluvu pred dohodnutým termínom viazanosti, je povinný uhradiť podniku zmluvnú pokutu v zmysle bodu 3.6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok, ako aj poskytnutú zľavu v zmysle bodu 6.11 týchto Všeobecných zmluvných podmienok. 11.7 V prípade ukončenia zmluvy, je účastník povinný vrátiť Zariadenia, ktoré mu boli poskytnuté podnikom v stave zodpovedajúcom opotrebovaniu. V prípade poškodenia Zariadenia je účastník povinný poškodené Zariadenie nahradiť. 11.8 Pokiaľ sa Zmluva uzatvára na diaľku respektíve mimo prevádzkových priestorov podniku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., je účastník, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, pričom pre účinné odstúpenie od Zmluvy je možné použiť formulár, tvoriaci Prílohu č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z., dostupný na webovom odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20190101.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 (ďalej aj „Nariadenie“): • Minimálna rýchlosť je pre Službu internetového prístupu potrebná na to, aby Služba internetového prístupu vo zvolenom Programe Služby internetového prístupu mohla byť zriadená. Hodnota Minimálnej rýchlosti je pre Program Služby internetového prístupu rovná hodnote 40 % z Maximálnej rýchlosti v danom Programe Služieb internetového prístupu. • Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú účastník (pre účely tohto článku nazývaný ďalej aj „Klient“) môže väčšinu času očakávať pri prístupe k Službe internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 80 % z príslušnej Maximálnej rýchlosti. • Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 17:00 hod), za predpokladu že k Zariadeniam Podniku (Poskytovateľa) nie sú pripojené Zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach Cenníka služieb uvedená ako prenosová rýchlosť Download a Upload. Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou. Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť aj využívanie dátovo náročnejších obsahov. Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade Downloadu ako množstvo prijatých dát a v prípade Uploadu ako množstvo odoslaných dát). Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka (Klienta) podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník (Klient) pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník (Klient) pripája, táto nemusí byť 11 dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť Služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvality prenosu - jitter a stratovosť paketov) ako aj v prípade bezdrôtovej technológie vzdialenosť Účastníka od prístupového bodu – čím ďalej je Účastník, tým je dosiahnuteľná rýchlosť nižšia a počet Účastníkov zapojených na prístupovom bode; čím viac Účastníkov zdieľa prístupový bod v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Pri optickej technológii čím viac Účastníkov zapojených v agregačnom uzle zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy. V prípade, ak služba obsahuje voľný objem dát, po vyčerpaní ktorých je rýchlosť dátových prenosov znížená ako aj v prípade zníženia rýchlosti pri uplatnení FUP, v dôsledku zníženia rýchlosti je možné ďalej využívať len dátovo nenáročné internetové stránky a aplikácie, sťahovať obsahy s malým objemom dát. Prehliadanie a sťahovanie multimediálnych súborov bude v závislosti od ich parametrov a nastavenia sťažené až znemožnené. Uplatnenie agregácie má za následok zníženie maximálnej okamžitej rýchlosti. Prostriedky nápravy dostupné účastníkom pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej sa odchýlky od vyššie uvedených parametrov Služby a podmienky ich uplatnenia sú upravené vo Všeobecných zmluvných podmienkach. Účastník môže uplatniť uvedené prostriedky nápravy aj pri trvajúcich alebo opakujúcich sa odchýlkach skutočného výkonu Služby internetového prístupu, pokiaľ ide o parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného vyššie za predpokladu, že tieto odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy. Počet zákazníkov zapojených v rovnakom agregačnom uzle (jednom meste, jednej obci, atď…) – zákazníci v jednom agregačnom uzle zdieľajú určitú šírku prenosového pásma. Čím viac zákazníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. a) Pri Maximálnej rýchlosti pri programe Služby FiberHome2 na optickej technológii (100Mbit/s) je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 G za 13 minút a 40 sekúnd, video v SD kvalite o veľkosti 700 M za 1 minútu, súbor o veľkosti 20 M za 2 sekundy a MP3 súbor o veľkosti 5 M za 1 sekundu. b) Pri bežne dostupnej rýchlosti 80 Mbit/s (80% z maximálnej rýchlosti) pri programe Služby FiberHome2 na optickej technológii je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 G za 17 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 M za 1 minútu a 10 sekúnd, súbor o veľkosti 20 M za 2 sekundy a MP3 súbor o veľkosti 5 M za 1 sekundu. c) Pri Maximálnej rýchlosti pri programe Služby NewKinet1 na bezdrôtovej technológii (15 Mbit/s) je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 G za 91 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 M za 6 minút 13 sekúnd, súbor o veľkosti 20 M za 11 sekúnd a MP3 súbor o veľkosti 5 M za 3 sekundy. d) Pri bežne dostupnej rýchlosti 12 Mbit/s (80% z maximálnej rýchlosti) pri programe Služby NewKinet1 na bezdrôtovej technológii je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 G za 1hodinu a 54 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 M za 7 minút a 46 sekúnd, súbor o veľkosti 20 M za 13 sekúnd a MP3 súbor o veľkosti 5 M za 4 sekundu. Pre overenie dosahovaných rýchlostí sa odporúča použiť merač rýchlosti na webovom sídle Úradu https://www.meracinternetu.sk/sk/test . Pred spustením testu rýchlosti je potrebné zabezpečiť odpojenie všetkých ostatných zariadení od prípojky internetu a zastaviť prípadný 12 prebiehajúci dátový upgrade aplikácií a operačného systému počítača, na ktorom bude prebiehať test. Informácie uvádzané v súvislosti s Nariadením sa uplatnia na všetky programy Služby internetového prístupu a sú považované za parametre kvality poskytovanej Služby. V prípade trvajúcej alebo opakujúcej sa odchýlky od vyššie uvedených parametrov kvality poskytovanej Služby, obmedzenia práv Účastníka podľa bodu 12.1. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, v prípade, ak sa jedná o Zmluvu uzatvorenú alebo obnovenú od 29. novembra 2015 a za predpokladu, že tieto odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy má Klient nárok na použitie nápravných prostriedkov – podania sťažnosti a podania reklamácie. Sťažnosť sa podáva telefonicky na zákazníckej linke od 8:00 do 20:00 každý deň, alebo elektronicky na info@kinet.sk. Poskytovateľ sťažnosť vybaví do 5-tich pracovných dní od jej podania, o čom bude Klienta informovať telefonicky. Pri sťažnosti podanej elektronicky, zašle Poskytovateľ odpoveď následne aj elektronicky. V prípade nevyriešenia sťažnosti v stanovenom termíne, alebo ak Klient nebude s výsledkom riešenia súhlasiť, má právo podať reklamáciu. Reklamácia sa podáva a vybavuje spôsobom podľa Reklamačného poriadku uvedeného v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach. Klient má právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na jeho umiestnenie alebo umiestnenie poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom jeho služby prístupu k internetu. Informácie uvádzané v súvislosti s Nariadením sa uplatnia na všetky programy Služby internetového prístupu. 12.2 Skutočnosť, že jedna zo strán v danom momente nevyžaduje striktné dodržiavanie ustanovení uvedených v Zmluve, jej prílohách, alebo v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach nemôže byť vykladaná ako vzdanie sa práv podľa Zmluvy a nebude brániť tejto strane žiadať následné striktné dodržiavanie týchto ustanovení alebo ďalších podmienok Zmluvy, iba ak by bolo výslovne zmluvne dohodnuté inak. 12.3 Pokiaľ sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných zmluvných podmienok stane neplatným (napríklad z dôvodu jeho rozporu s kogentnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov), riadi sa zmluvný vzťah medzi podnikom a účastníkom právnou úpravou v zmysle platných a účinných právnych predpisov. Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Všeobecných zmluvných podmienok alebo Zmluvy nemá za následok neplatnosť ostatných ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok či Zmluvy. 12.4 Všeobecné zmluvné podmienky a ich aktualizácie zverejnené na oficiálnej webovej stránke podniku (www.kinet.sk) sa považujú za oznámené účastníkovi dňom ich zverejnenia a doručenia sms správy na telefónne číslo účastníka uvedené v Zmluve či e-mail účastníka uvedený v Zmluve. V prípade, ak účastník neuplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy v lehote do jedného mesiaca od ich oznámenia, stávajú sa zmeny Zmluvy či Všeobecných zmluvných podmienok v rámci zmluvného vzťahu medzi podnikom a účastníkom záväzné, a to dňom nadobudnutia ich účinnosti. 12.5 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tieto Všeobecné zmluvné podmienky nahrádzajú. 12.6 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2023. 12.7 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Prihláste sa k odberu Kinet noviniek

Získajte informácie o plánovaných odstávkach, možných výpadkoch a novinkách od nás.