Dostupnosť služieb Internet pre vás Digitálna TV Kontakt Dokumenty 046/ 546 40 20

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Kinet s.r.o. (ďalej len „Kinet“ alebo „prevádzkovateľ“), zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona.

Krok 1 Informačné povinnosti Krok 1

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Kinet s.r.o. poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

Na tejto stránke môžete nájsť informácie, ako naša spoločnosť narába s Vašimi osobnými údajmi pre rôzne účely

Krok 1 Data protection officer (Zodpovedná osoba) Krok 1


Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: Diviaky nad Nitricou 201, 972 25 Diviaky nad Nitricou alebo prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@kinet.sk

Krok 1 Výkon práv dotknutých osôb Krok 1
Krok 1 Postup pri výkone práva dotknutej osoby


Spôsob uplatňovania výkonu práv dotknutej osoby a postup spoločnosti Kinet, s.r.o. (ďalej len „Kinet“ alebo „prevádzkovateľ“) pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním „Žiadosti na výkon práva dotknutej osoby“ (ďalej len „žiadosť“), a to:

  • zásielkou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa: Diviaky nad Nitricou č. 201, 972 25 Diviaky nad Nitricou alebo,
  • e-mailom na adresu: zodpovednaosoba@kinet.sk.


Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť. Ak ide o žiadosť, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. V prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a uplatniť súdny prostriedok nápravy podľa Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona. Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 Nariadenia alebo § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak o to dotknutá osoba požaduje.


Krok 1 Práva dotknutých osôb


Práva dotknutých osôb podľa

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
a
Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)


Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia, § 21 Zákona)


Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Kinet, s.r.o. (ďalej aj „Kinet“ alebo „prevádzkovateľ“) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Kinet takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

1. a) účele spracúvania osobných údajov,
2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
3. c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
4. d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
5. e) práve požadovať od Kinet opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
6. f) práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania podľa o ochrane osobných údajov,
7. g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
8. h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
9. i) primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa §48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Kinet poskytne dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Kinet účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Kinet poskytne osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.


Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia, § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.


Právo na výmaz osobných údajov (právo na „zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia, § 23 Zákona)

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo §16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 2 Zákona,
4. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
6. f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia alebo §15 ods. 1 Zákona.

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
2. b) na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s §16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona,
4. d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa §78 ods. 8 Zákona, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
5. e) na uplatnenie právneho nároku.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia, § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

1. a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
2. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
4. d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.


Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia, § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

1. a) sa osobné údaje spracúvajú podľa §13 ods. 1 písm a), §16 ods. 2 písm. a) Zákona (na právnom základe súhlas) alebo §13 ods. 1 písm. b) Zákona (na právnom základe zmluva) a
2. b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia, § 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa §13 ods. 1 písm. e) Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (pr. základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme) alebo vykonávané podľa §13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (pr. základ: oprávnený záujem) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.


Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže

• nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo
• dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia, § 28 Zákona)

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

1. a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
2. b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
3. c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia, § 14 Zákona)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Krok 1 Cookies Krok 1

Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže byť komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliadača. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Čo je to Cookie ?
Cookies je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do vášho počítača (tabletu, smart phonu) z internetových stránok pri prvej návšteve. Vďaka tejto jednoduchej informácii si stránka zapamätá informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a iné nastavenia. Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže byť komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliadača.

Používanie Cookies
Cookies používame na účely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich stránok. Svojím výberom nám dávate súhlas s ich spracúvaním. Kliknutím na „Zobraziť detaily“ sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia týchto údajov chcete povoliť. Vďaka nej môžeme zaznamenávať návštevy a aktivity na stránke, čo nám pomáha lepšie pochopiť a zorientovať sa v tom, o aké informácie sa najviac zaujímate.
Na vytváranie štatistík, za účelom pochopenia potrieb návštevníkov, nám pomáha služba Google Analytics.
Cookies využívame aj na cielenie reklamy v reklamnom systéme Google AdWords, Adform a Facebook vďaka čomu sa snažíme priblížiť vám naše služby a produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Aké Cookies používame ?

Povinné (Nevyhnutné cookies)
Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre Kinet ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonnej povinnosti - zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Preferencie (Funkčné cookies)
Funkčné cookies sa používajú na to, aby spoznali používateľa pri návrate na webovú stránku Kinet a umožnili mu ponúknuť vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napríklad zapamätanie si jeho preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie a nemôžu sledovať pohyby používateľa na iných webových stránkach.
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Štatistiky (Analytické a štatistické cookies)
Umožňujú Kinetu rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To Kinetu pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá. Súčasne pomáhajú Kinetu porozumieť, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií.
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Marketing
Zaznamenávajú návštevu používateľa na webovej stránke Kinet, navštívené stránky a odkazy, na ktoré používateľ klikol. Tieto informácie Kinet použije na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre používateľa a jeho záujmy relevantnejšie. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Tieto informácie môže Kinet na tento účel zdieľať aj s tretími stranami (napríklad inzerentmi). Svoje preferencie týkajúce sa marketingu alebo zacielených súborov cookies môže používateľ spravovať prostredníctvom nastavení prehliadača, a to kedykoľvek.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

Na meranie a vytváranie štatistík používame nástroj Google Analytics, ktorý nám pomáha pochopiť, ako sa naši návštevníci pohybujú na stránke a využívajú naše aplikácie. Vďaka nazbieraným informáciám sa snažíme optimalizovať stránku tak, aby sme sa prispôsobili Vašim potrebám a poskytli Vám jednoduchý a rýchly prístup k informáciám, ktoré hľadáte.
Okrem vytvárania štatistík používame službu Google Analytics aj pri zobrazení relevantnejších reklám vo vlastníctvach Google a na webe, ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami.
Tieto cookies nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov. Zbierame iba obecné informácie o nastavení vášho počítača, vášho pripojenia na internet, ako je napr. váš operačný systém a platforma, vzorce prechádzania stránok a interakcie s našimi stránkami.
Môžete sa však rozhodnúť, že si zmeníte nastavenia vášho prehliadača.

Nastavenie alebo odstránenie Cookies

Súbory Cookies môžete kedykoľvek vymazať zo svojho prehliadača alebo ich ukladanie úplne zakázať cez príslušné nastavenie prehliadača. Prosíme, zoberte však na vedomie, že funkčnosť stránky môže byť, v prípade deaktivácie cookies, obmedzená. Používaním súborov Cookies nedochádza k spracúvaniu, uchovávaniu, zhromažďovaniu, ani poskytovaniu Vašich osobných údajov.


Ako zmeniť svoje nastavenie Cookies ?

Väčšina internetových prehliadačov prijíma cookies automaticky. V prehliadačoch si však môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookies jednotlivých stránok. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete.

Ďalšou možnosťou je funkcia inkognito. Režim inkognito môžete použiť pri prehliadaní vtedy, keď nechcete, aby boli vaše návštevy či preberania na webových stránkach zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory cookie vytvorené v režime inkognito sa po zavretí všetkých okien režimu inkognito vymažú.

Zoznam odkazov na správu cookies v prehliadačoch:

Internet Explorer
Informácie o rôznych verziách prehliadača Internet Explorer nájdete na tejto adrese http://support.microsoft.com/kb/278835
V prípade mobilných verzií http://comparitech.net/cookies

Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
V prípade mobilných verzií http://support.apple.com/kb/HT1677

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Z používania vašich cookies sa môžete odhlásiť aj priamo z cookies Google Analytics tu:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

X
Dostupnosť služieb Internet pre vás Digitálna TV Kontakt Dokumenty