Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nižšie uvedené účely

Uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu so zákazníkom - najmä príprava uzavretia zmluvného vzťahu, evidencia zmluvného vzťahu a zmenových požiadaviek, pripojenie do siete, poskytovanie služby Internet + TV, kontrola plnenia zmluvy, vybavovanie reklamácií, sťažností, vymáhanie pohľadávok, obchodná komunikácia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a ktorá je uzatvorená na základe zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Entity vstupujúce do jednotlivých procesov

Dotknuté osoby žiadatelia o produkt – služby optiky, zákazníci prevádzkovateľa a osoby, ktoré zákazník splnomocnil na účely plnenia zmluvy a pod. Účel spracovania OÚ uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu so zákazníkom (najmä príprava uzavretia zmluvného vzťahu, overenie a identifikácia dotknutej osoby, evidencia zmluvného vzťahu a zmenových požiadaviek, ukončenie zmluv. vzťahu, zabezpečenie služby, poskytovanie sekundárnych služieb súvisiacich s hlavnou službou, kontrola plnenia zmluvy, správa zmluvného účtu, spracovanie. Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – nevyhnutné na PLNENIE PREDZMLUVNÝCH VZŤAHOV a ZMLUVY, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba. Doba spracúvavania 1 rok pri žiadateľoch a pri zákazníkoch počas trvania zmluvného vzťahu a 1 rok po jeho skončení. Príjemcovia prevádzkovatelia distribučnej sústavy, exekútor, advokát, súd, banka, prevádzkovateľ poštových služieb, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií, Slovenská obchodná inšpekcia, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom najmä za účelom zabezpečenia právnych služieb, vymáhania nárokov zo zmluvy, podporných administratívnych, telekomunikačných a technických služieb, za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu, obchodní zástupcovia a D2D (door to door) spoločnosti zabezpečujúce služby súvisiace s uzavretím a realizáciou zmluvy, prevádzkovatelia partnerských zákazníckych centier, subjekty zabezpečujúce tlač, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Účtovníctvo a účtovné doklady

- účelom je vedenie účtovej a daňovej evidencie, najmä spracovanie faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o DPH...). Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, exekútorské úrady, advokáti, subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom najmä za účelom zabezpečenia právnych služieb, vymáhania nárokov prevádzkovateľa zo zmluvy, podporných administratívnych a technických služieb, subjekt zabezpečujúci tlač, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého auditu. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Evidencia pošty a správa registratúry

- evidencia a správa poštových zásielok, správa zásielok doručovaných a odosielaných z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, reklamácií, sťažností a ďalších dokumentov súvisiacich so vzťahom medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä v zmysle zákona o archívoch a registratúrach). Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, subjekty zabezpečujúce podporu, správu a vývoj informačného systému a výkon externého auditu. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutne spojené s administráciou korešpondencie odosielanej/prijímanej prevádzkovateľom.

Ďalšie ustanovenia platné pre všetky uvedené účely

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ po dobu zmluvného vzťahu a na účely archivácie po dobu max. 20 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov a vedenia súdnych alebo správnych konaní spracúva prevádzkovateľ osobné údaje do ukončenia konania alebo vymáhania nárokov a na účely archivácie po dobu 10 rokov od ukončenia konania alebo vymáhania nárokov.

Prihláste sa k odberu Kinet noviniek

Získajte informácie o plánovaných odstávkach, možných výpadkoch a novinkách od nás.